.view-list .entry + .entry { margin-top: 20px; }

Fra Australia til Norge for å protestere mot Equinor-planer / From Australia to Norway to argue against Equinor-plans

Source: NRK, Norway

Tore Tollersrud Journalist
Marit Kolberg Journalist 
Published May 13 at 02:03

OSLO (NRK: NO) Søndag padlet et hundretalls demonstranter ut på fjorden midt i Oslo sentrum for å protestere mot Equinors planlagte oljeboring i Sør-Australia.

Surfere protesterte mot Equinors planlagte oljeboring i Sør-Australia.

Tidligere har surfere padlet ut i vannet utenfor strender i Australia i protest mot Equinors planer om oljeleting i landet.

I dag kom padleprotestene til Norge og operahuset i Oslo.

Budskapet var det samme: ikke start oljeleting «down under».

– Vi ber Equinor trekke seg ut. De planlegger å bore i et svært sårbart område. Hvis noe går galt der, vil det være en katastrofe. Vi ber det norske folk legge press på Equinor slik at de trekker seg ut, sier aksjonens leder Peter Owen til NRK.

Han påpeker at både BP og Exxon har droppet sine planer i området og mener det vil være ødeleggende for det norske firmaet sitt rykte hvis de fortsetter.

Equinors landsjef Australia, Jone Stangeland, sier til NRK at selskapet har brukt to år på utarbeide en miljøplan og at de kan gjennomføre boringen med lave utslipp.

– Vi har levert inn en miljøplan som myndighetene nå skal behandle, og vi går videre med våre planer med en planlagt borestart i slutten av 2020, sier Stangeland

Full story at NRK

Peter Owen, The Great Australian Bight Alliance / Foto: Arld Sandsvik / NRK

Peter Owen, The Great Australian Bight Alliance / Foto: Arld Sandsvik / NRK

English translation
(NRK: NO) Sunday, hundreds of protesters paddled out on the fjord in the middle of Oslo city center to argue against Equinors planned oil drilling in the South Australia.

Surfers objected against Equinors planned oil drilling in South Australia. Previously surfers paddled out in the water outside the beaches in Australia in protest against Equinors plans for oil exploration in the country.

Then came the day the paddle protests came to Norway and the opera house in Oslo.

The message was the same: “Do not start the oil exploration down under.”

“We ask Equinor to extract itself. They plan to drill in a very sensitive area. If something goes wrong there will be a disaster. We ask the Norwegian people to put pressure on the Equinor so that they pull out,” says aksjonens manager Peter Owen told NRK.

He points out that both BP and Exxon Mobil have dropped their plans in the area and believe it will be damaging for the Norwegian company’s reputation if they continue.

Equinors Country Manager Australia, Jone Stangeland, says to NRK that the company has spent two years on the prepare an environmental plan and that they can complete the bore with low emissions.


“We have delivered an environment plan to the authorities to process, and we go on with our plans to start drilling at the end of 2020," says Strangeland